top of page

PRIVACY

Gcv Giant Small Steps hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

gcv Giant Small Steps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als gcv Giant Small Steps zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

gcv Giant Small Steps
Tav Hans Van Huyck
Bijlokstraat 169
3020 Herent
hans@giantsmallsteps.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Giant Small Steps verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van gcv Giant Small Steps (i.k.v. uitvoering overeenkomst);

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (o.v.v. toestemming betrokkene);

• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewaren en verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer;

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, moedertaal, hoogst behaalde diploma, studierichting;

• Professionele gegevens: tewerkstellingssituatie, beroep, sector;

• Reden van uw contactname met gcv Giant Small Steps.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Een voorbeeld hiervan is dat een erkend auditbureau in het kader van een kwaliteitsaudit (persoons)gegevens bij ons opvraagt. 
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens aan te leveren.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. 
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Gcv Giant Small Steps bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het kader van de loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zijn wij verplicht om van al onze klanten een dossier bewaren tot 10 jaar na einde mandaat.

Persoonsgegevens die wij hebben bekomen in het kader van andere opdrachten worden bijgehouden volgens de algemene regel; tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens gcv Giant Small Steps van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Hogerop in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hierboven). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Giant Small Steps  kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

De laatste wijziging gebeurde op 19 juni 2018.

maps.jpg
bottom of page